Neurologickí pacienti

Neurologicky chorí sú vo vyššom riziku infekčných ochorení a ich komplikovaného priebehu. Najmä kvôli dlhším hospitalizáciám a častým ambulantným návštevám zdravotníckych zariadení sú viac ohrození nozokomiálnymi nákazami.

Očkovanie

Medzi všeobecné odporúčané očkovania neurologických pacientov patrí aj očkovanie proti chrípke. Platí to najmä pre pacientov s kraniocerebrálnym poranením a pre pacientov s neurologickým postihnutím, u ktorých je sťažené vykašlávanie sekrétov z dýchacích ciest.

Doteraz nebola v žiadnej vedecky podloženej štúdii preukázaná príčinná súvislosť medzi aplikáciou vakcín proti chrípke a vznikom demyelinizačných ochorení CNS.

Pacienti so sklerózou multiplex

Vo zvýšenom riziku nákazy infekčným ochorením  môžu byť pacienti so sklerózou multiplex, pretože  humorálna a bunečná imunita zohráva kľúčovú úlohu v patogenéze infekcií. Infekčné ochorenie môže byť spúšťacím faktorom relapsu u týchto pacientov. Výsledky minimálne štyroch štúdií prípadov a kontrol nepreukázali vzťah medzi očkovaním proti sezónnej chrípke a rizikom vzniku sklerózy multiplex alebo iného demyelinizačného ochorenia CNS. Ďalšie štúdie nepreukázali ani príčinný vzťah medzi očkovaním pandemickou vakcínou (H1N1) v rokoch 2009/2010 a rizikom vzniku neurologických ochorení.